portfolio

R-Data

Portal dostępowy do obsługi procedur urzędowych drogą elektroniczną, zintegrowany z elektronicznym systemem obiegu dokumentów e-SOD (dwa wdrożenia).

Kluczowe elementy:

 • Obsługa i weryfikacja kwalifikowanego (w rozumieniu ustawy) podpisu cyfrowego.
 • Obsługa procedur składania wniosków i wymiany dokumentów zgodnie z ustawami i rozporządzeniami.
 • Moduł tworzenia/składania e-formularzy oparty o standard XForms.

Technologie:

 • Java 6, Spring, Struts 2, JSP, FreeMarker, JPA/Hibernate, TestNG, Axis 2, Swing, XForms, XAdES
 • Tomcat 6
 • PostgreSQL 8

Zakres odpowiedzialności: analiza, projekt, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie.
Zespół: 6 osób
Czas trwania: 6 miesięcy (1 rok rozwoju i utrzymania)

R-Data

W tym projekcie dwie rzeczy były dla nas bardzo trudne: aspekty prawne i formalny tryb pracy.

Pod względem prawnym system musiał spełniać wymagania kilku ustaw i niezliczonej ilości rozporządzeń i rekomendacji (w tym rekomendacje, dotyczące ePUAP). Ostatecznie udało się stworzyć aplikację, która pozwala w pełni zgodnie z polskim prawem prowadzić urzędową korespondencję, a konkretnie:

 • Zaprojektować i zgłosić w Centralnym Repozytorium Dokumentów, prowadzonym przez MSWiA, XMLowy wniosek, który jest związany ze zgłaszaniem przez petenta konkretnej sprawy oraz wyróżnik do takiego wniosku.
 • Zaprezentować petentowi listy spraw z różnych urzędów, opis konkretnej sprawy, związane z nią płatności (i możliwość wygenerowania zbiorczego tytułu dla kilku płatności), a przede wszystkim sam wniosek, z możliwością: przeglądnięcia (z podziałem na strony), wypełnienia ze wstępną walidacją, zapisania na dysku lub przesłania mailem jako załącznik i oczywiście wysłania
 • Podpisać kwalifikowanym podpisem cyfrowym (z weryfikacją podpisu) i przesłać do właściwego urzędu wypełniony poprawnie wniosek
 • Przekazać wniosek do systemu obiegu dokumentów urzędu i przekazać petentowi Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
 • Przekazać z urzędu do petenta korespondencję, również obsługując zgodnie z rozporządzeniem Urzędowe Potwierdzenie Odbioru pisma przez adresata
 • Zarządzać urzędami, kategoriami spraw, wnioskami i ich wersjami, płatnościami, urzędami certyfikacji (weryfikacja podpisów kwalifikowanych)

Formalny tryb pracy wymuszał w kontaktach z Klientem prowadzenie projektu w tradycyjnej metodyce, z etapem analizy, projektu, akceptacji tychże. Ponieważ jednak takie podejście utrudniało elastyczne kształtowanie powstającej aplikacji, wewnętrznie zespół planował prace w 2-tygodniowych iteracjach i realizował zadania tak, jakby projekt był „agilny”. Udało nam się połączyć te dość sprzeczne podejścia i w efekcie powstał system nie tylko spełniający formalne wymagania klienta, ale również przyjazny i łatwy do rozbudowy i modyfikacji.

Informujemy (...), że firma Biuro Obsługi Firm Handlowych s.c., z siedzibą (...) przeprowadziła analizę, zaprojektowała, wykonała, dostarczyła i wdrożyła oprogramowanie Portal e-Urząd dla 25 jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonała (...) prace integracyjne z wdrażanym w tych jednostkach systemem elektronicznego obiegu dokumentów (e-SOD).

Zakres prac, wykonywanych przez BOFHnet, obejmował:

 • Wykonanie analizy portalu, umożliwiającego elektroniczną komunikację urzędów z petentami z zachowaniem obowiązujących uwarunkowań prawnych, w szczególności z generowaniem UPO i z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 • Wykonanie projektu systemu Portal e-Urząd na podstawie wykonanej analizy.
 • Wykonanie systemu Portal e-Urząd wraz z kompletem dokumentacji technicznej, testów funkcjonalnych oraz wydajnościowych.
 • Wdrożenie systemu PeU, w tym:
  • Wykonanie instalacji systemu PeU w klastrze niezawodnościowym
  • Wykonanie implementacji 30 formularzy dla 30 różnych spraw
  • Wykonanie instruktaży z obsługi PeU
 • Wykonanie następujących prac integracyjnych
  • Wykonanie integracji PeU z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w 13 JST
 • Przekazanie oprogramowania wraz z dokumentacją.

(...) Jednocześnie informujemy, że firma BOFH solidnie i rzetelnie wywiązała się ze swoich obowiązków, wszystkie prace wykonując terminowo oraz z należytą starannością.

Izabella Uhl, Prezes Zarządu
(fragment oficjalnych referencji od firmy R-DATA Sp. z o.o.)
85_small 86_small 87_small